aktualności
2009-03-25 - Konkurs UE: Integracja imigrantów

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich powstał na mocy decyzji Rady 2007/435/WE z 25 czerwca 2007 r. Celem Funduszu jest wspieranie działań podejmowanych przez państwa członkowskie mających na celu umożliwienie obywatelom państw trzecich wywodzącym się z różnych środowisk gospodarczych, społecznych, kulturowych, religijnych, językowych i etnicznych spełnienia warunków uzyskania prawa pobytu i ułatwienie ich integracji ze społeczeństwami europejskimi. Fundusz koncentruje się w pierwszym rzędzie na działaniach związanych z integracją nowo przybyłych obywateli państw trzecich.
W Polsce funkcję instytucji odpowiedzialnej pełni Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, natomiast Władza Wdrażająca Programy Europejskie jest instytucją delegowaną.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2008/EFI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

Ze środków Funduszu na rok 2007 finansowane mogą być projekty w ramach następujących działań:

* Działania skierowane do obywateli państw trzecich,
* Działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego,
* Działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego.

Ze środków Funduszu na rok 2008 finansowane mogą być projekty w ramach następujących działań:

* Działania skierowane do obywateli państw trzecich,
* Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców w Polsce,
* Działania na rzecz budowy systemu instytucjonalnego Polsce.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie:

* wnioskodawca posiada osobowość prawną;
* współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich [oraz budżetu państwa] nie jest pod żadnym pozorem źródłem zysku ani nie przysparza dochodów jakiejkolwiek komercyjnej działalności. Oznacza to, że projekty opierające się w dużej mierze na outsourcingu, realizowane na zasadzie zlecenia wykonania wielu istotnych części projektu przedsiębiorstwom komercyjnym, nie będą kwalifikowały się do dofinansowania;
* wnioskodawca jest bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie projektem. Nie może występować w charakterze pośrednika;
* wnioskodawca posiada stabilne i wystarczające źródło finansowania w celu zapewnienia ciągłości istnienia organizacji podczas realizacji projektu a także, o ile zajdzie taka potrzeba, w celu sfinansowania części projektu;
* wnioskodawca posiada konieczne doświadczenie oraz wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem w zakresie zarządzania, pozwalającym zrealizować projekt w zamierzonej przez siebie skali

Do grupy docelowej (tzw. beneficjent ostateczny), czyli osób, do których skierowana jest pomoc z Funduszu, należą:

* obywatele państw trzecich przebywający legalnie w Polsce (pomoc w pierwszej kolejności powinna być ukierunkowana na działania odnoszące się do nowo przybyłych obywateli państw trzecich. W tym kontekście można byłoby odwołać się do dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi, która ustanawia pięcioletni okres legalnego zamieszkania jako wymóg, który musza spełniać obywatele państw trzecich, aby móc ubiegać się o status rezydenta długoterminowego);
* obywatele państw trzecich przebywający na terytorium państwa trzeciego, którzy zastosowali się do konkretnych środków poprzedzających wyjazd lub spełnili warunki określone w prawie krajowym, w tym warunki dotyczące zdolności do integracji ze społeczeństwem danego państwa członkowskiego.

Obywatel kraju trzeciego oznacza każdą osobę niebędącą obywatelem Unii w rozumieniu art. 17 ust. 1 Traktatu. Z grupy docelowej wyłączeni są obywatele państw trzecich należący do grupy docelowej Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.

Projekty muszą mieć charakter non-profit, a ich dofinansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych.
W przypadku organizacji pozarządowych współfinansowanie może zostać zwiększone o 10% pochodzące ze środków budżetu państwa.
Minimalny próg wartości indywidualnego projektu, o dofinansowanie którego w ramach Funduszu można się ubiegać to 50 tys. zł.
Ostateczny termin składania wniosków: 15 kwietnia 2009 r. do godz. 15.00
Więcej informacji:
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Zespół ds. Imigrantów i Integracji Społecznej, Sekcja ds. Imigrantów
tel. +48 22 420-35-68
ul. Wspólna 2/4 (pokój nr 4117)
00-926 Warszawa
e-mail: marta.lipska@wwpe.gov.pl
oraz na stronie internetowej: www.wwpe.gov.pl

źródło: www.wwpe.gov.pl
2009-03-25

szukaj
biuletyn
szkolenia KSP
[???]
  Do ERM2 wejdziemy najwcześniej w 2011 roku
[???]
  Topolanek ostrzega: Nie osłabiać Partnerstwa Wschodniego
2008
  Warsztaty MAPS
Kurs Trenerski
  Kurs Trenerski
Fundacja Edukacji
Ekonomicznej
posiada patronat
Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego
w zakresie szkoleń
na temat instrumentów
strukturalnych
Unii Europejskiej.
wydarzenia
Brak wydarzeń w tym dziale
aktualności
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 31 grudnia 2010 r.
Fundusze Europejskie w 2010 roku – 8,7 mld zł nadwyżki
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 26 grudnia 2010 r.
XVII Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
Spotkanie minister Elżbiety Bieńkowskiej z ministrem rozwoju regionalnego i infrastruktury Gruzji Ramazem Nikolaishvilim
Debaty sejmowe na wyciągnięcie ręki
Niech publiczne znaczy dostępne
Porozumienie w sprawie inicjatywy obywatelskiej
Ruszyła kolejna fala ogólnopolskiego badania organizacji pozarządowych

więcej   archiwum

Parlament Europejski