Fundusze UE   |   Programy Wspólnotowe
eContent 2004-08-02
eContent jest czteroletnim programem wspólnotowym, przewidzianym na lata 2001-2005 z łącznym budżetem 1000 mln euro. Program został stworzony dla budowy europejskiego rynku informacji, powstania platformy dla kreatywnej konkurencyjności podmiotów dostarczających i rozpowszechniających drogą elektroniczną treści o maksymalnie szerokiej tematyce, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom firm i obywateli. więcej
Zdrowie publiczne (Public Health) 2004-08-03
Public Health- jest programem przewidzianym na lata 2003 – 2008 (Polska planuje przystąpienie od 2003) z łącznym budżetem 312 mln euro. Ma celu wspieranie działań na rzecz zdrowia publicznego, rozpowszechnianie informacji i wiedzy o rozwoju w dziedzinie zdrowia publicznego. więcej
Wieloletni Program na Rzecz Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości. 2004-08-03
31 grudnia 2000 roku, zakończyła się realizacja III Wieloletniego Programu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Sektora Rzemiosła. Komisja Europejska zaproponowała nowy program mający wspierać przedsiębiorstwa w latach 2001 - 2005 - Wieloletni Program na Rzecz Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości. więcej
SOCRATES II 2004-08-03
Program edukacyjny SOCRATES jest inicjatywą Wspólnoty Europejskiej przyjętą do realizacji w latach 1995-1999 (I faza programu) oraz 2000-2006 (II faza programu). W tym programie wspólnotowym uczestniczą kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia, a także Bułgaria, Rumunia i Turcja. Polska i inne kraje stowarzyszone z Unią Europejską brały w nim udział już od roku szkolnego 1996/97 - w ramach działań przygotowawczych. Formalne przystąpienie Polski do programu SOCRATES nastąpiło w marcu 1998r. więcej
Młodzież 2004-08-03
Program jest kontynuacją dotychczasowego programu Młodzież dla Europy. Promuje mobilność, wymianę grup młodzieżowych w celu rozpowszechniania gospodarczego, kulturalnego i społecznego dorobku innych państw, inicjatywy młodzieżowe, naukę interkulturową oraz solidarność wśród młodzieży całej Europy i poza jej granicami. więcej
SAVE II 2004-08-03
SAVE II jest programem Unii Europejskiej ukierunkowanym na: promocję racjonalnego zużycia energii, wykorzystanie technologii dotąd mało rozpowszechnionych, stworzenie takich warunków gdzie inwestycje w efektywność energii będą ułatwione i uznane za atut na rynku. Program jest kontynuacją programu SAVE, który rozpoczął się 1 stycznia 1991 i trwał do końca 1995 roku. więcej
Programy Społeczne 2004-08-03
Działania Wspierające Zatrudnienie (Incentive Measures In The Field Of Employment), Zwalczanie Dyskryminacji (Combating Discrimination), Równouprawnienie Kobiet i Mężczyzn (Gender Equality), Zwalczanie Wykluczenia Społecznego. więcej
Leonardo da Vinci II 2004-08-03
Jest to największy program wspólnotowy dotyczący doskonalenia procesu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również rozszerzenia współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i dokształcania zawodowego. Głównym zadaniem programu jest udzielanie wsparcia finansowego międzynarodowym projektom z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego. więcej
Kultura 2000 2004-08-02
Jest to program, za pomocą którego Unia Europejska wspiera współpracę w dziedzinie kultury. Został przewidziany na lata 2000-2004, a jego całkowity budżet wynosi 167 milionów €.Zastąpił on programy Raphael, Ariane i Kaleidoscope. Polska została pełnoprawnym uczestnikiem tego programu, już od stycznia 2001 roku jest on realizowany w naszym kraju . więcej
6. Program Ramowy 2004-08-03
Celem programów ramowych, w tym także i 6.PR, jest współfinasowanie przez Komisję Europejską oraz grupę instytucji zwaną konsorcjum, prac badawczych, prezentacji osiągniętych rezultatów oraz działań im towarzyszących na poziomie europejskim. więcej
IDA- Intercharge of Data between Administrations 2004-08-02
1993 - inicjacja projektu Interchange of Data between Administrations, gdyż dla instytucji UE stało się jasnym, że działając w obrębie wspólnego rynku bardziej celowe są działania o charakterze integracyjnym i koordynacyjnym niż działania techniczne i nakazowe. więcej
Media Plus 2004-08-03
Polska od 19 czerwca 2002 r. stała się uczestnikiem programu wspólnotowego wspierającego europejski przemysł audiowizualny Media Plus. Głównym celem Programu jest podniesienie konkurencyjności europejskiego przemysłu filmowego. więcej
szukaj
biuletyn
szkolenia KSP
[???]
  Do ERM2 wejdziemy najwcześniej w 2011 roku
[???]
  Topolanek ostrzega: Nie osłabiać Partnerstwa Wschodniego
2008
  Warsztaty MAPS
Kurs Trenerski
  Kurs Trenerski
Fundacja Edukacji
Ekonomicznej
posiada patronat
Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego
w zakresie szkoleń
na temat instrumentów
strukturalnych
Unii Europejskiej.
wydarzenia
Brak wydarzeń w tym dziale
aktualności
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 31 grudnia 2010 r.
Fundusze Europejskie w 2010 roku – 8,7 mld zł nadwyżki
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 26 grudnia 2010 r.
XVII Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
Spotkanie minister Elżbiety Bieńkowskiej z ministrem rozwoju regionalnego i infrastruktury Gruzji Ramazem Nikolaishvilim
Debaty sejmowe na wyciągnięcie ręki
Niech publiczne znaczy dostępne
Porozumienie w sprawie inicjatywy obywatelskiej
Ruszyła kolejna fala ogólnopolskiego badania organizacji pozarządowych

więcej   archiwum

Parlament Europejski