Strona główna

Innowacje w Unii Europejskiej

Unia Europejska musi jak najszybciej podjąć działania stymulujące badania, rozwój i innowacje by uniknąć porażki na światowych rynkach, ostrzegali prelegenci podczas spotkania „Wprowadzając innowacje w życie: tworzenie sprzyjającego otoczenia dla badań, rozwoju i innowacji w Europie”, które odbyło się w siedzibie EPC. Niezbędnymi czynnikami do osiągnięcia tego celu są: budowanie pozytywnego nastawienia wobec przedsiębiorczości i podejmowania ryzyka; stworzenie rynku dla innowacyjnych dóbr i usług; usunięcie przeszkód stawianych odważnym inwestorom; zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie i edukację, oraz zwiększenie mobilności strukturalnej w Europie.

2006-03-02


Perspektywy biznesowe europejskiej konkurencyjności

Przewodniczący UNICE Ernest-Antoine Seillière ostrzegł liderów Unii Europejskiej podczas Breakfast Policy Briefing w EPC, że jeśli nie odbudują pewności biznesowej nadszarpniętej w roku 2005, przedsiębiorstwa będą się przenosić poza Unię. Powiedział on, że niewielki wzrost ekonomiczny, odrzucenie konstytucji europejskiej i kłótnie nad przyszłymi wydatkami UE pobudziły eurosceptycyzm i zakwestionowały cele Unii. „ Jest istotne, żeby wizja i projekt Europy funkcjonowały i szły do przodu”, podkreślił Seillière.

2006-02-17


Kompromis budżetowy Unii Europejskiej – światełko na końcu ciemnego tunelu

Polityczne znaczenie kompromisu w sprawie budżetu UE na lata 2007-2013 jest trudne do przecenienia. Po odrzuceniu Traktatu Konstytucyjnego w Holandii i Francji oraz nieudanej próbie ożywienia projektu reform gospodarczych zawartych w Strategii Lizbońskiej fiasko brukselskich rozmów mogłoby doprowadzić do nasilenia spekulacji o powolnym rozpadzie UE.

2006-01-06


Bałkańscy Muzułmanie i przyszłość Islamu w Europie

Zacieśnione relacje Unii Europejskiej z wieloma krajami bałkańskimi, zmierzające w niektórych przypadkach do negocjacji w sprawie członkostwa, zmuszą Zachodnią Europę do zrewidowania powszechnych przekonań na temat państwowości i roli religii, szczególnie Islamu, w państwie. Na tym zagadnieniu koncentrowała się dyskusja ekspertów European Policy Center i King Baudouin Foundation zatytułowana: „Bałkańscy Muzułmanie i przyszłość Islamu w Europie”. Pojawienie się odmiennych nurtów w Islamie, takich jak "bałkański", turecki czy nawet "Euro-Islam", dodało debacie kolorów.

2005-12-10


Europejska Opowieść - kształt polityki zagranicznej UE

European Policy Center zorganizowało dyskusję dotyczącą raportu „Komunikacja Europy ze światem: jaka wspólna polityka zagraniczna UE?”. Dokument został zaprezentowany przez jego autora Dov Lyncha z Europejskiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem w Paryżu. Uczestnikami spotkania byli: Cristina Gallach, Graham Avery, Kalypso Nicolaidis, Graham Bowley oraz Antonio Missiroli w charakterze moderatora dyskusji.

2005-12-05


Rola UE wobec zagrożeń współczesnego świata

Efektem serii klęsk żywiołowych i katastrof, które miały miejsce na całym świecie w ostatnim roku, jest ukształtowanie się poczucia zagrożenia w społecznościach zachodu. Sposób postrzegania tych kryzysowych sytuacji zmienił się radykalnie, co jest związane z oczekiwaniem adekwatnego na nie reagowania. Ten dokument programowy określa co Unia Europejska może i powinna zrobić w tym obszarze, uzupełniając działania poszczególnych państw członkowskich.

2005-11-24


Religia, kultura, różnorodność i tolerancja a kształt nowej Europy

Arcybiskup Canterbury, Dr. Rowan Williams wziął udział w przygotowanym przez European Policy Centre i King Boudouin Foundation spotkaniu na temat „Religia, kultura, różnorodność i tolerancja a kształt nowej Europy”. John Palmer – dyrektor polityczny EPC przewodniczył spotkaniu.

2005-11-14


Ekonomiczne perspektywy Europy

Podczas spotkania EPC - Michael Deppler - Dyrektor Departamentu Europejskiego - Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wygłosił wykład dotyczący perspektyw gospodarczych Unii Europejskiej. Stwierdził, że tylko gruntowna reforma strukturalna w strefie euro może sprostać nowym wyzwaniom stojącym przed Unią. Dodał także, że poczyniony został postęp w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i sugerował, że w najbliższych latach należy spodziewać się wzrostu gospodarczego na poziomie 2%. Spotkaniu przewodniczył Hans Martens - dyrektor wykonawczy EPC.

2005-10-20


Dokument programowy 38: Rządy w Afryce

Powszechnie znane są problemy z jakimi boryka się Afryka - słabe zarządzanie, konflikty plemienne, głębokie ubóstwo, brak możliwości edukacyjnych i fatalna sytuacja instytucji ochrony zdrowia. Ten dokument programowy został przygotowany na potrzeby konferencji zorganizowanej przez EPC i kilku jej partnerów. Jej głównym tematem była ocena wkładu UE w rozwój, wsparcie integracji regionalnej i zarządzanie w Afryce.

2005-08-29


Idea wspólnej Europy: czy możemy ją jeszcze wskrzesić?

Peter Mandelson, komisarz ds. handlu, wystąpił na spotkaniu zorganizowanym przez University Association for Contemporary European Studies (UACES) i the European Policy Centre. John Kerr - honorowy przewodniczący UACES, przywitał komisarza i wygłosił komentarz wprowadzający. Stwierdził, że lipiec był bardzo dobrym miesiącem w porównaniu z czerwcem: „W lipcu nikt nie odrzucił Traktatu Konstytucyjnego, a Luksemburg przyjął go 56% większością głosów.”

2005-08-23


Priorytety prezydencji Wielkiej Brytanii

Gościem porannej debaty The European Policy Centre, był reprezentant brytyjskiego parlamentu Sir John Grant. Dyskusja dotyczyła priorytetów prezydencji Wielkiej Brytanii. Spotkaniu przewodził dyrektor polityczny EPC - John Palmer

2005-08-04


Unia Europejska nie jest w kryzysie - jest w głębokim kryzysie

„Mimo częstego nadużywania słowa „kryzys”, doskonale opisuje ono sytuację w której znalazła się Unia Europejska po brukselskim szczycie Rady Europy” - stwierdza John Palmer, dyrektor polityczny the European Policy Centre. Analizując rezultaty szczytu, podkreśla rozbieżności poglądów leżące u podstaw porażki Konstytucji UE i debaty nad jej siedmioletnim budżetem.

2005-06-30


Nauka przez całe życie w Unii Europejskiej

W dokumencie roboczym EPC, Hywel Ceri Jones analizuje przyczyny ze względu na które zasada kształcenia przez całe życie włączona została do Strategii Lizbońskiej. Wyznacza priorytety dla UE na półmetku realizacji założeń z Lizbony, zaleca bardziej obfite i adekwatniejsze finansowanie edukacji i szkoleń na poziomie europejskim oraz opowiada się za zwiększeniem nacisku na wczesną edukację dzieci, wyższe standardy szkoleń zawodowych oraz mocniejsze powiązania między szkołami wyższymi i biznesem.

2005-06-16


Dokument roboczy 35: Relacje UE-Indie

Dokument ten stanowi podsumowanie europejsko-indyjskiej konferencji prasowej, która odbyła się w końcu maja tego roku. Uczestnicy spotkania potwierdzili znaczenie, jakie niesie ze sobą pogłębiona współpraca między obydwoma stronami. Dokument wskazuje szerokie tło relacji UE-Indie, koncentrując się na obszarach polityki, handlu, spraw społecznych i kulturowych.

2005-06-15


Dokument programowy: Lepsze przepisy i eGovernment

eGovernment to wykorzystanie przez władze publiczne technologii informacyjnych do wspierania działań, angażowania obywateli, i realizacji usług. eGovernment stara się udoskonalić relacje z obywatelami, biznesem i innymi podmiotami, czyniąc działania administracyjne i regulacyjne bardziej przyjaznymi, afektywnymi, jawnymi i mniej kosztownymi.

2005-06-14