Dokument programowy: Lepsze przepisy i eGovernmenteGovernment to wykorzystanie przez władze publiczne technologii informacyjnych do wspierania działań, angażowania obywateli, i realizacji usług. eGovernment stara się udoskonalić relacje z obywatelami, biznesem i innymi podmiotami, czyniąc działania administracyjne i regulacyjne bardziej przyjaznymi, afektywnymi, jawnymi i mniej kosztownymi.

eGovernment sam w sobie nie skutkuje powstawaniem lepszych przepisów, wywiera jednak pośredni wpływ na proces legislacyjny i regulacyjny. Dobrze przemyślany i mądrze użyty, eGovernment może w dużym stopniu uprościć relacje między rządem i obywatelami z jednej strony i doprowadzić do przeglądu procedur administracyjnych i decyzyjnych z drugiej. eGovernment pomaga ustrukturalizować i zorganizować podejmowane działania w spójny i celowy sposób. To wpływa bezpośrednio na poprawienie jakości relacji między prawodawcą a obywatelem. Dodatkowo, dobry eGovernment stanowi efektywny kanał zaangażowania społecznego (np. e-konsultacje nad proponowanymi rozwiązaniami prawnymi). Dzięki eGovernmentowi, możliwym jest dostarczenie usług maksymalnie blisko obywateli - minimalizując tym samym obciążenie biurokracji.

eGovernment jest skierowany do wszystkich podmiotów: osób prywatnych, instytucji rządowych, pozarządowych i przedsiębiorstw. Ze względu na powszechne wykorzystanie rozwiązań technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), najwdzięczniejszym jego klientem jest jednak sektor biznesu. Sytuacja gospodarstw domowych, jeśli chodzi o dostęp do ICT - jest dużo bardziej zróżnicowana. Bezpośredni kontakt i komunikacja z administracją jest korzystna dla MSP, szczególnie tych aktywnych na różnych rynkach narodowych, jako że mogą one efektywnie współpracować z wieloma instytucjami niezależnie od miejsca podejmowanych działań.

Instytucje UE powinny przodować w budowie, wdrażaniu i promocji rozwiązań eGovernment w Europie. Mimo tego, że zazwyczaj nie komunikują się one bezpośrednio z obywatelami i przedsiębiorstwami w kwestiach prawodawczych, mogą odegrać istotną rolę, wskazując na efektywność proponowanych rozwiązań i sam udział w projektach innowacyjnych. Dotychczas podjętych zostało już kilka inicjatyw mających udoskonalić narzędzia eGovernment i ułatwić do nich dostęp. Komisja Europejska szeroko korzysta z Internetu przy okazji konsultacji społecznych. Wprowadziła także tzw. miejsca jednego kontaktu (one-stop-shops) - dla obywateli i przedsiębiorstw, które za pośrednictwem internetu mogą identyfikować potencjalne zagrożenia realizacji określonych projektów, a także opiniować propozycje regulacji prawnych.

Mimo niezaprzeczalnego postępu, łatwo można wskazać obszary wymagające wzmocnienia. Obszarem praktycznie nierozwiniętym w Europie jest pełna interaktywność usług. Problematyka związana z budowaniem partnerstw między MSP ma także ogromny potencjał i działania obliczone na jej rozwój wydają się wielce pożądanymi. Rozwiązania eGovernment mogą także naleźć swoje zastosowanie w zakresie Wspólnej Polityki Agrarnej i Funduszy Strukturalnych.

Wypracowując rozwiązania eGovernment, konieczną jest dokładna analiza i racjonalizacja procedur administracyjnych w celu dopasowania ich do potrzeb logicznie ustrukturalizowanych komunikacyjnych mediów elektronicznych.

Cele

Głównym celem tego projektu będzie zbadanie stopnia w jakim wykorzystanie eGovernment może prowadzić do faktycznej poprawy efektywności funkcjonalnej i jakości komunikacji. Projekt będzie także badał w jaki sposób instytucje UE mogą przyczynić się do promocji rozwiązań i w jaki sposób finansowanie z budżetu UE może wspierać rozwój takich usług i ich rozpowszechnienie w Krajach Członkowskich UE.

Problematyka

Określono zagadnienia cząstkowe, które zostaną uwzględnione w pracach nad projektem. Można zaliczyć do nich:

  • silne i słabe strony wykorzystania rozwiązań eGovernment w komunikacji i wzajemnych interakcjach między sektorem biznesu a administracją;
  • ocena inicjatyw i praktyk funkcjonujących na poziomie UE;
  • rozwijanie całościowej, spójnej strategii dla eGovernment;
  • wpływ eGovernment na stworzenie racjonalnych procedur regulacyjnych, oraz usprawnianie i racjonalizacja procedur administracyjnych;
  • wpływ eGovernment na poprawę jakości partnerstw publiczno-prywatnych;
  • przewagi i słabości wykorzystania Internetu przez osoby zaangażowane w konsultacje i proces legislacyjny (koszty administracyjne i związane z dostosowaniem);
  • metody wdrażania rozwiązań ze względu na czas i etapowość (od „administracji do biznesu” do „administracji do konsumenta”);
  • od pasywnej do aktywnej komunikacji i od komunikacji do tranzakcyjności (np. bankowość on-line, e-zamówienia; płatności podatków (VAT), administracja społeczna...);
  • tworzenie portali typu jednorazowego kontaktu (one-stop-shop);

Strona główna
2005-06-14