Europa zachęca swoich obywateli do wzajemnej współpracy poprzez Europejski Fundusz Społeczny (ESF). ESF skupia uwagę na przyczynianiu się do zmian politycznych i wspieraniu innowacji, a także dba o jednocześnie o ludzi poprzez finansowanie programów społecznych w całej Europie.

Głównym celem ESF jest stymulowanie skuteczniejszego tworzenia rynku pracy. Ma to na celu m.in. umożliwienie dostępu do odpowiednich kompetencji, pomoc w uczeniu się oraz efektywniejsze wykorzystywanie technologii cyfrowych. W ramach Programu Inicjatywy Przedsiębiorczości ludzie mają rezerwować fundusze aby stymulować innowacje i tworzenie start-upów na rynku europejskim. Fundusze te mają być również wykorzystywardo finansowania projektów edukacyjnych i aktywnego wspierania osób żyjących w ubóstwie oraz niepełnosprawnych.

Dodatkowo fundusz umożliwi szerszy dostęp do zawodowego szkolenia i edukacji – umożliwi to lepszy start na rynku pracy i zapewni większy poziom ochrony socjalnej. Obecnie prawdopodobne jest formułowanie kroków politycznych unijnych, które określą sposoby wykorzystania środków ESF do celów ekonomicznych i społecznych.

Europejski Fundusz Społeczny jest bardzo ważną częścią polityki europejskiej i ważne jest, żeby społeczeństwo było świadome możliwości i korzyści płynących z ESF, aby mogli skutecznie go wykorzystać.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to mechanizm finansowy stworzony przez UE, który ma na celu poprawienie warunków i sytuacji zawodowych w państwach członkowskich. Ideą funduszu jest wspieranie i promowanie inicjatyw obywatelskich, rozwoju gospodarczego, ale także modernizacji systemu opieki społecznej.

Do głównych celów EFS należy m.in. podniesienie poziomu wynagrodzeń i świadczeni socjalnych, tworzenie nowe miejsc pracy oraz usprawnienie rynku pracy w krajach członkowskich. Przeznaczono również szereg działań inwestycyjnych dotyczących szkoleń zawodowych, kompetencji społecznych i umiejętności cyfrowych, co miałoby pozytywnie wpłynąć na możliwości zatrudnieniowe osób biernych zawodowo.

Europejski Fundusz Społeczny realizowany jest głównie poprzez instrumenty inwestycyjne, takie jak Działania Ekonomiczne oraz Programy Wsparcia. Umożliwia to przekazywanie funduszy najbardziej potrzebującym grupom na tworzenie nowych miejsc pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i uczestnictwo w szkoleniach specjalizacyjnych. Poprzez realizację Europejskiego Funduszu Społecznego UE ma stymulować wydatki obywateli na usługi świadczone prze rynek pracy oraz otwierać nowe perspektywy edukacyjno-zarobkowe dla mieszkańców całego regionu Unii Europejskiej.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z najważniejszych instrumentów realizacji polityki społecznej Unii Europejskiej. Celem EFS jest wsparcie i promowanie powstawania miejsc pracy; tworzenie okazji do dostępu do rynku pracy; promowanie integracji społecznej; oraz zapobieganie ubóstwu poprzez uczestniczenie w aktywności zawodowej.

Fundusz ten ma na celu również aktywizację zawodową i społeczną poprzez wspieranie programów pomocy społecznej, jak również poprzez tworzenie szkoleń i kursów, dzięki którym bezrobotni będą mogli uzupełniać swoje umiejętności, dzięki czemu będą mogli lepiej radzić sobie na rynku pracy. Dzięki programom EFS beneficjenci otrzymywali również wsparcie finansowe w ramach preferencyjnych pożyczek lub dotacji.

Dla uczestników EFS oferowane są również szerokie możliwości ułatwiające ich wejście na rynek pracy, takie jak staże, praktyka zawodowa, mentorstwo czy stałe możliwości rozwoju. Ważną częścią tego programu są również projekty wspierania lokalnych inicjatyw aktywności zawodowej na lokalnych i regionalnych rynkach pracy.

EFS jest skuteczną platform do wdrażania polityki społecznej UE na lokalnym i narodowym poziomie. Dzięki temu programowi liczba osób bezrobotnych we Wspólnocie spadła o mniej więcej o 2%. Warto także podkreślić, że program ten przyczynia się do realizacji celów Unii dotyczonych zrównoważonego rozwoju oraz walki z ubóstwem i wykluczeniem. Przed każdym nowym budżetem europejskim Polska może liczyć na to, że Fundusz Europejski Społeczny będzie mu oferował dużo możliwości dalszych inwestycji w europejski system szkoleniowy oraz politykę aktywnego rynku pracy, by nasza gospodarka rosła, a nasza ludność wspierać się mogła.